REGULAMENTUL CONCURSULUI
" Distracţie cu aplicaţiile favorite"
al companiei NOKIA România SRL

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.
Organizatorul concursului " Distracţie cu aplicaţiile favorite"  este Nokia România SRL, cu sediul în Bucureşti, Str.Grigore Alexandrescu, nr. 59, etaj 5, sector 1, HQ Victoriei, având C.U.I. J12/1544/2004, RO 16367144, în colaborare cu operatorul de telefonie mobilă Vodafone România şi cu sprijinul agenţiei de publicitate Partnership SRL, în calitate de împuternicit.
Decizia  de derulare a acestui concurs,  conform  regulilor existente în  prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de  a modifica  sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa despre acest fapt publicul.


SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI.
Concursul  " Distracţie cu aplicaţiile favorite"  se va desfăşura în perioada 30 noiembrie 2010 – 31 ianuarie  2011 şi  urmează să fie organizat şi desfăşurat pe teritoriul României.
Organizatorul  îşi  rezervă dreptul de  a  prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu  înainte de a anunţa acest lucru în mod public.


SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.
Concursul  " Distracţie  cu  aplicaţiile favorite "  este  accesibil  tuturor  persoanelor fizice  rezidente  în România, care sunt  posesorii  unui  buletin  de  identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat) până  la  data începerii concursului, cu  excepţia angajaţilor societăţii Nokia, ai trusturilor  de  presă  şi  ai tuturor  agenţiilor  implicate în  această campanie promoţională, precum  şi  a  tuturor  membrilor familiilor acestora (ex. copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).


SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE.
Înscrierea   la  acest  concurs  este  posibilă  numai  cu  ajutorul  Internetului pe  telefonul  mobil, la linkul: http://nokia.mobi/distractie-magazin-ovi.
Participanţii la  concurs  vor  fi  informaţi  despre  regulamentul şi  mecanica de  concurs  prin  intermediul  site-ului  www.nokia.ro/distractie-magazin-ovi.
Pentru  a  putea participa la concurs, este  obligatoriu  ca  participanţii să  dispună  de  serviciile  active  Vodafone  pentru Internet  pe  mobil, indiferent  daca este  vorba de  un contract  de servicii  de  Internet  mobil  încheiat  în  prealabil sau  este  un contract  încheiat  pe perioada concursului.


SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI.

Pentru a putea participa şi pentru a se înscrie în mod oficial în concurs, este obligatoriu ca participanţii să respecte toate condiţiile înscrise în prezentul regulament.
Participanţii la concurs trebuie să beneficieze de servicii de Internet pe mobil de la Vodafone şi să acceseze direct de pe telefonul mobil pagina de concurs http://nokia.mobi/distractie-magazin-ovi.
Concursul se va desfăşura pe durata a 10 săptămâni astfel:

PASUL 1-
În pagina Nokia.mobi de concurs (unde accesul se face numai  direct de pe telefonul mobil) participanţii vor trebui să completeze mai întâi formularul de înscriere.
Următoarele informaţii trebuie completate în mod obligatoriu la înscrierea în concurs:

  • datele personale complete (nume, prenume, vârsta, un numar de telefon pentru contactarea ulterioară, adresa de email activ);

La  finalul formularului  de  înscriere există un link care va direcţiona userii către pagina din Magazinul Ovi în care sunt disponibile pentru descărcare gratuită 6 aplicaţii distractive.

Participanţii vor fi invitaţi şi să îşi spună părerea în legatură cu serviciile Nokia, prin completarea unui scurt chestionar existent pe pagina .mobi de concurs. Completarea chestionarului este opţională pentru participarea lor în concurs.
Organizatorul nu acceptă nici o răspundere pentru înscrierile pierdute, direcţionate greşit, întârziate sau avariate, inclusiv, dar nu limitat la orice dificultaţi tehnice, avarii sau erori care afectează intrarea în competiţie a participanţilor.
Participanţii pot primi acces direct la linkul de concurs: http://nokia.mobi/distractie-magazin-ovi direct pe telefonul lor mobil folosind aplicaţia SMS existentă pe site-ul oficial Nokia de promovare a concursului ( www.nokia.ro/distractie-magazin-ovi). Promovarea concursului se va realiza şi pe site-ul Vodafone (www.vodafone.ro)

PASUL 2 -
Participanţii înscrişi oficial în concurs vor intra automat în baza de date ce stă la baza tragerii la sorţi care se va efectua la finalul concursului.

Fiecare participant înscris poate să descarce din Magazinul Ovi, pe perioada concursului, oricâte aplicaţii gratuite doreşte însă poate participa doar o singură dată la tragerea la sorţi de la finalul concursului. 

Câştigătorul  desemnat în urma tragerii la sorţi de la final va fi anunţat telefonic, în maxim 3 zile lucrătoare după efectuarea tragerii la sorţi.
Data limită de înscriere în acest concurs este 31 ianuarie 2011- ora 18,00.


SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI ŞI ACORDAREA PREMIILOR.


În cadrul acestui concurs se vor acorda premii astfel:

  • 1 premiu, constând în suma de 1000 euro cash (valoarea unitară a premiului este de 4250 RON);

Nu se permite schimbarea premiilor oferite în cadrul acestei campanii. Premiile vor fi oferite EXACT aşa cum sunt prezentate mai sus.

Valoarea totală estimată a premiilor este de 4250 RON, valoare ce include TVA.

Premiul va fi oferit câştigătorului de drept după confirmarea lui ca şi câştigător final (prin contactarea lui folosind datele indicate în emailul de înscriere în concurs), după verificarea adresei de expediere a premiului, a altor date personale necesare pentru procesul de acordare a premiului şi după ce au fost verificate şi au fost îndeplinite toate condiţiile de concurs care au fost stipulate în prezentul regulament.


SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR.

Câştigătorul selectat în  urma tragerii la  sorţi, va  fi  anunţat telefonic  sau printr-un email, în  maxim 3 zile lucrătoare  după  efectuarea  tragerii  la  sorţi aferente. Numele câştigătorului va  fi  afişat şi  pe site-ul  de promovare a concursului, www.nokia.ro/distractie-magazin-ovi.
Premiul  nu  poate fi acordat câştigătorului de drept şi va fi  acordat rezervelor stabilite în cadrul tragerii la sorti în următoarele condiţii:

  • dacă persoana câştigătoare nu a îndeplinit toate condiţiile din prezentul regulament;
  • dacă nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat;

Premiul va fi oferit câştigătorului într-o perioadă de maximum 30 zile de la anunţarea oficială pe  site-ul de promovare  a  concursului  www.nokia.ro/distractie-magazin-ovi. De asemenea, câştigătorul va primi şi informaţii  referitoare  la  premiul câştigat şi  procedura care  trebuie  îndeplinită  pentru  a intra în posesia premiului.
Câştigătorul nu trebuie să plătească nici o taxă aferentă premiului, aceasta revenind în sarcina Organizatorilor.
Premiul va fi acordat câştigătorului numai pe baza buletinului de identitate.Organizatorul are dreptul să folosească datele câştigătorului în scopuri publicitare pentru promovarea acestei competiţii pe durata desfăşurării ei.


SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE.

Organizatorul concursului va acorda premiul din concurs în conformitate cu specificaţiile acestui regulament. Orice hotărâre asupra concursului luată de către Nokia România SRL este finală şi nu se supune nici unui recurs. Nokia România SRL nu se va implica în nici un schimb de corespondenţă şi nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la competiţie, câştigători, probleme procedurale sau rezultatele competiţiei.


SECŢIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta competiţie în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
Prin participarea la acest concurs, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la acest concurs şi posibiliţătii de a-i fi furnizate informaţii despre produsele şi evenimentele Nokia şi cele ale partenerilor săi.
Datele personale ale participanţilor pot fi transferate în străinătate în vederea stocării lor pe server.
Participanţii la concurs în calitate de persoane vizate vor fi înştiinţate permanent asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
Participanţii au dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Nokia România SRL, Bucureşti, Str.Grigore Alexandrescu, nr. 59, etaj 5, sector 1, HQ Victoriei.  Anunţarea câştigătorilor poate fi un eveniment public.
Participarea la concursul ” Distracţie cu aplicaţiile favorite" presupune acordul potenţialului câştigător referitor la faptul că numele lui va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare.
Datele câştigătorului se vor păstra în contabilitatea firmei, conform legislaţiei fiscale.


SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE.

Premiile  peste 600 RON  sunt subiecte de  impozit  pe venit conform  legilor în vigoare. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină  şi  să vireze impozitul datorat  pentru veniturile obţinute de către câştigător în  conformitate  cu   Legea 571/ 2003, orice  alte  obligaţii de  natură  fiscală  sau  de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.


SECŢIUNEA 11. LITIGII.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se  vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor  fi  soluţionate de instanţele judecătoreşti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabilă este legea română.


SECŢIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI.

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorului.


SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI.

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul Nokia de promovare a concursului, www.nokia.ro/distractie-magazin-ovi. Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui regulament.

NOKIA ROMANIA SRL